Všeobecné podmienky vyplývajúce z účasti na výučbe

 

1.     Predmetom záväznej prihlášky je odplatná výučba poskytovaná vykonávateľom pre objednávateľa, ktorý je identifikovaný uvedenými osobnými údajmi.

 

2.     Výška platby je uvedená v cenníku pre daný školský rok. Platbu je možné uhradiť formou splátok po požiadaní o splátkový kalendár. V takom prípade sa účastník zaväzuje uhradiť splátky riadne a v čase splatnosti. Neuhradenie platby alebo splátky zakladá právo vykonávateľovi pozastaviť objednávateľovi účasť na ďalšom vyučovaní.

 

3.     Platbu je možné uhradiť:     

-       bankovým prevodom, resp. vkladom v prospech účtu SK9809000000005058698977

-       v hotovosti

 

4.     Vykonávateľ si vyhradzuje právo neotvoriť kurz pri nedostatočnom počte záujemcov.

 

5.     Po absolvovaní úvodnej vyučovacej hodiny, následným podpísaním záväznej prihlášky a uhradením kurzovného objednávateľ nemá nárok na vrátenie uhradeného kurzovného.

 

6.     Celoročné kurzy sú ukončené záverečným postupovým testom.

 

7.     Objednávateľ nemá nárok na náhradu odučených hodín, ktoré z akéhokoľvek dôvodu vymeškal v prípade skupinových kurzov. V prípade individuálnych hodín je možné si zaplatené hodiny čerpať do 2 mesiacov.

 

8.     Objednávateľ kurzu podpisom prihlášky akceptuje tieto podmienky.

 

Kontakt

OK ENGLISH - anglické štúdio s.r.o www.facebook.com/hanustiakova

Bakta 55
979 01 Rim. Sobota

Prevádzka 1:
Hlavné námestie 12
979 01 Rim. Sobota

Prevádzka 2:
Poštová 3
982 01 Tornaľa

Prevádzka 3:
Vzdelávacie centrum
M. R. Štefánika 9
050 01 Revúca

IČO: 47846208
DIČ: 2024123266
+421 907 865 172 hanustiakovajana@gmail.com