Všeobecné podmienky vyplývajúce z účasti na výučbe

  1. Predmetom záväznej prihlášky je odplatná výučba poskytovaná vykonávateľom pre objednávateľa, ktorý je identifikovaný uvedenými osobnými údajmi.

 

  1. Výška platby je uvedená v cenníku pre daný školský rok. Platbu je možné uhradiť formou splátok po požiadaní o splátkový kalendár. V takom prípade sa účastník zaväzuje uhradiť splátky riadne a v čase splatnosti. Neuhradenie platby alebo splátky zakladá právo vykonávateľovi pozastaviť objednávateľovi účasť na ďalšom vyučovaní.

 

  1. Platbu je možné uhradiť:     

            - bankovým prevodom, resp. vkladom v prospech účtu SK9809000000005058698977

            - v hotovosti

 

  1. Vykonávateľ si vyhradzuje právo neotvoriť kurz pri nedostatočnom počte záujemcov.

 

  1. Po absolvovaní úvodnej vyučovacej hodiny, následným podpísaním záväznej prihlášky a uhradením kurzovného objednávateľ nemá nárok na vrátenie uhradeného kurzovného.

 

  1. Celoročné kurzy sú ukončené záverečným postupovým testom.

 

  1. Objednávateľ kurzu podpisom prihlášky akceptuje tieto podmienky.

Kontakt

OK ENGLISH - anglické štúdio s.r.o www.facebook.com/hanustiakova

Bakta 55
979 01 Rim. Sobota

Prevádzka 1:
Hlavné námestie 12
979 01 Rim. Sobota

Prevádzka 2:
Poštová 3
982 01 Tornaľa

Prevádzka 3:
Vzdelávacie centrum
M. R. Štefánika 9
050 01 Revúca

IČO: 47846208
DIČ: 2024123266
+421 907 865 172 hanustiakovajana@gmail.com